1. Koolitused

Kursuse kestvus
Konkreetse kursuse kestvus on näidatud kursuste plaani juures https://sdacademy.ee/et/kursuste-loetelu

………………….

2. Õppemaks
Konkreetse kursuse õppemaksu suurus on näidatud kursuste plaani juures https://sdacademy.ee/et/kursuste-loetelu

…………………………

Õppekorraldus

Koolitus toimub loenguvormis 3 nädalavahetusel kuus, lisaks webinarid enne ja peale kursust, vastavalt vajadusele ka kursuse ajal.
………………………

3. Täienduskoolitusele vastuvõtt
Registreerimisvorm on esitatud iga kursuse juures https://sdacademy.ee/et/kursuste-loetelu
……………………..

4. Õppemaksu tasumine ja tagastamine
Koolituse eest on võimalik maksta kas ühe maksena või kuumaksetena, täpsema info selgitatud enne koolituslepingu sõlmimist.

Osalejal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist, esitamata selleks mingit põhjust.

Osaleja peab tagastama teenuse osutamiseks juba tehtud kulud mis on märgitud lepingus..

Juhul kui osaleja kasutab õigust lepingust taganeda pärast kursuse algust, on osaleja kohustatud tagastama korraldajale makstud hüvitiste kulud proportsionaalselt kuni taganemiseni vastavalt lepingu §-le 4

Kui osaleja taganeb lepingust enne koolitusel osalemist, tagastab korraldav pool osalejale kõik laekunud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul alates osalisest loobumise laekumise kuupäevast.

Hüvitise maksmisel kasutatakse samu makseviise, mida osaleja kasutas algses tehingus, välja arvatud juhul, kui osaleja on selgesõnaliselt nõustunud mõne muu lahendusega.

Osaline teatab lepingust taganemisest üheselt mõistetava teatega kirjaga või e-posti teel järgmisel aadressil: [email protected]

Korraldav osapool jätab endale õiguse koolitus kavandatud kuupäeval katkestada, ilma et oleks kohustatud esitama koolituse uue kuupäeva, juhul kui nõudmine konkreetsel turul osutub potentsiaalsete osalejate poolt ebapiisavaks kui koolituse alguskuupäeval on min grupp 12 osalejat

Kui korraldav osapool tühistab koolituse selle ajal, on osalisel lisaks koolitustasu täielikule tagastamisele õigus nõuda korralduslikult poolelt leppetrahvi maksmist 400 eurot. 14 päeva jooksul alates tühistamiskuupäevast.

 

5. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Korraldaval poolel on õigus leping viivitamata lõpetada järgmistel juhtudel:

 1. vääramatu jõud (nt loodusõnnetus, sõda, streik) või muud korraldajast sõltumatud põhjused; sel juhul teeb korraldav osapool ettepaneku kahe nädala jooksul pärast koolituse tühistamist koolituse rakendamise uueks kuupäevaks või koolituse tasu tagasimaksmiseks võrdeliselt osutatavate teenuste ulatusega;
 2. kui osaleja ei maksa koolitustasu õigeaegselt;
 3. kui osaleja, kes valis osamaksetena makseviisi või kellega korraldav osapool on kokku leppinud, et makse makstakse pärast koolituse algust, ei esita korraldav osapool talle lepingu §-s 6 nimetatud turvadokumenti koos võlakirja leping ettenähtud tähtaja jooksul;
 4. osaleja ebaõige käitumine koolituse ajal (nt vulgaarsus, osalemine alkoholi või muude uimastite mõju all) pärast kahte ebaõnnestunud kutsumist osalejale paremaks muutmiseks, kuna selline käitumine raskendab koolituse läbiviimist ja rikub teiste osalejate õigusi.

6. Isikuandmete töötlemine

Kes on teie isikuandmete administraator ja kuidas temaga ühendust saab?

Teie isikuandmete kaashaldurid on: SDA Sp. z o.o. asukoht Gdynia (81-451) aadressil al. Zwycięstwa 96/98, KRS 0000554532, kelle registreerimistoimikuid peetakse Gdański ringkonnakohtus Gdańsk-Północ, riikliku kohturegistri 8. kaubandusosakonnas, NIP (maksumaksja ID number) 5842741225 ja Akademia SDA OÜ-s, mille registrijärgne asukoht on Eesti , aadress: Harju maakond, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, käibemaksukohustuslase ID (maksumaksja ID nr) EE102119271.

Kui teil on küsimusi oma õiguste ja teie isikuandmete töötlemise kohta, pöörduge

meie andmekaitseametniku poole aadressil: [email protected]

Mis eesmärgil ja milleise perioodi jooksul me teie andmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid, kuna see on vajalik lepingu täitmiseks seadusega määratletud perioodiks, sealhulgas raamatupidamislikest ja maksukohustustest tulenevatel eesmärkidel, tavaliselt mitte kauem kui 10 aastat alates lepingu täitmise kuupäevast.

Turunduseesmärkidel töötleme teie andmeid teie vabatahtliku nõusoleku või meie õigustatud huvi alusel seni, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate või oma andmete töötlemisele vastuväiteid ei esita. Isikuandmete esitamine ja nõusoleku andmine on vabatahtlik ja võimaldab meil saata teile teavet meie pakkumise, tööpakkumiste, praktika või praktikakohtade, meie korraldatud ürituste ja tutvustuste kohta, mille oleme teile ette valmistanud.

Koolituse ajal dokumenteerime selle kursuse, seetõttu võidakse teie pilt lindistada. Salvestame fotosid ja videoid arhiivimise eesmärgil, aga ka SDA reklaamimiseks Internetis, sotsiaalmeedias, lendlehtedel, raamatutes ja muudes väljaannetes jne. Enne piltide või videote tegemist proovime alati luba küsida salvestage pilt avaldamiseks, nii et kui te ei anna selleks oma nõusolekut, paluge, et teie pilti pildile ei lisataks. Pidage meeles, et kord Internetti üles laaditud sisu hakkab elama oma elu, nii et kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, ei ole meil alati võimalik täita teie taotlust teie pilti kandvate materjalide eemaldamiseks.


Kellele me oma isiklikku teavet edastame?

Et pakkuda teile kõrgeimat teenust, võidakse teie isikuandmed usaldada üksustele, kes töötlevad neid meie nõudmisel, eriti raamatupidamis-, juriidiliste, turundus- või IT-teenuste osutamiseks. Me ei jaga teie teavet oma äripartneritega, kui te pole selgesõnaliselt nõus.


Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus:

 • pääseda juurde oma andmetele,
  • parandada oma andmeid,
  • eemaldada oma andmed,
  • piirata teie andmete töötlemist,
  • vaidlustada andmete töötlemine,
  • edastada oma andmeid,
  • tühistada oma nõusolek igal ajal, kui töötlemise aluseks on teie nõusolek.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemist.
Teil õigus esitada kaebus isikuandmetekaitse ametile, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kohaldatava õiguse sätteid.