SISENE IT-MAAILMA KUNI -30% SOODSAMALT KUNI 19.07.2024! VAATA >>SIIT<<

SDA / Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

I. Vastutav töötleja

Veebilehe sdacademy.ee (edaspidi Veebileht) kaudu kogutud isikuandmete haldaja on Akademia SDA OÜ, Eesti seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud ja tegutsev juriidiline isik, asukohaga Tallinnas, aadress: Harju maakond, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, 10917 Tallinn, kantud Eesti kohtu registriosakonna poolt peetavasse äriregistrisse numbri 14557858 all, käibemaksukohustuslasena
registreerimise tunnusega: EE102119271 (edaspidi “haldur”).

II. Üldine teave

Käesolevas dokumendis sisalduv teave määratleb eeskirjad, mille alusel administraator töötleb veebisaidi kasutaja (edaspidi “kasutaja”) isikuandmeid.

Kasutaja isikuandmeid kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi “GDPR määrus”).

Haldaja kasutab turvameetmeid, et kaitsta andmeid kadumise, väärkasutuse või ebaseadusliku muutmise eest.

Haldurilt võidakse nõuda teabe esitamist volitatud asutustele seadusliku taotluse alusel ulatuses, mis tuleneb taotlusest.

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult veebisaidi suhtes.

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Haldur soovitab pärast teistele veebilehtedele üleminekut lugeda seal kehtestatud privaatsuspoliitikat.

Broneeringute/küsimuste korral võib kasutaja saata need e-posti aadressile address: [email protected].


III. Administraatori poolt kasutaja kohta kogutud andmete ulatus

 1. Administraator kogub teavet selle veebisaidi kasutamise kohta, salvestades tehnilisi andmeid, näiteks veebisaidiga ühenduse loomise kuupäeva ja IP-aadressi, süsteemi logidesse. Seda teavet kasutatakse ainult haldus- ja statistilistel eesmärkidel ning see ei võimalda tuvastada konkreetset kasutajat. Automaatselt kogutud andmeid võib kasutada järgmistel eesmärkidel:
  • kasutajate käitumise analüüsimiseks veebisaidil;
  • demograafiliste andmete kogumiseks kasutajate kohta;
  • veebisaidi sisu isikupärastamiseks.
 2. Isikuandmeid, mis sisaldavad teavet selle veebisaidi kasutamise kohta, töödeldakse:
  • selleks, et paremini kohandada haldaja pakutavaid teenuseid vastavalt kasutaja vajadustele;
  • selleks, et koostada veebilehe kasutamise statistikat, mille eesmärk on parandada haldaja pakutavate teenuste kvaliteeti.
 3. Kasutajate isikuandmeid kogutakse kasutaja antud nõusoleku alusel, kui:
  • kasutajaga e-posti teel kontakteerumine administraatoriga või
  • kasutaja registreerimine haldaja korraldatavale üritusele.
 4. Veebisaidi kasutamine ja oma andmete edastamine administraatorile on täiesti vabatahtlik. Kui kasutaja ei esita isikuandmeid, kui ta soovib kasutada teatavaid teenuseid, võib nende kasutamine osutuda võimatuks. Administraator küsib alati minimaalses ulatuses kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks või teenuse kasutajale vastamiseks.
 5. Kasutaja isikuandmeid võib edastada Administrator Capital Groupi siseselt või Administraatori taotlusel isikuandmete töötlemise lepingu alusel isikuandmeid töötlevatele üksustele, sealhulgas muu hulgas turundusagentuuridele, IT-teenuste pakkujatele, administraatori sidusettevõtjatele.

  IV. Kogutud teabe turvalisus
 1. Haldur kogub ja kasutab kogutud teavet seaduslikel ärilistel eesmärkidel kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas isikuandmete kaitse sätetega, eelkõige kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta määruse (EL) 2016/679.,üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja kooskõlas elektrooniliste teenuste osutamise seaduse sätetega.
 2. Kogutud logisid säilitab haldaja abimaterjalina, mida kasutatakse veebilehe haldamiseks. Selles sisalduvat teavet avaldatakse ainult isikutele, kellel on õigus veebilehte hallata. Kogutud andmete analüüsimiseks kasutame eespool kirjeldatud väliste tarnijate turvalisi lahendusi.
 3. Administraator, olles teadlik eraelu puutumatuse kaitsega seotud probleemide tähtsusest, eelkõige isikuandmete kaitsega seotud probleemidest, tagab turvameetmete rakendamise, et vältida saadud ja administraatorile usaldatud andmete kadumist või väärkasutamist, ning teatab samal ajal nende tõhusast kaitsest. Haldaja kaitseb isikuandmeid kooskõlas haldaja poolt vastu võetud Isikuandmete Kaitsepoliitikaga.


V. Andmetöötlusmeetod

 1. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
  • veebisaidi sirvimine ja haldamine – töötlemise õiguslikuks aluseks on elektrooniliselt antud lepingu täitmise vajadus;
  • müügitoetustegevuse läbiviimine, mille eesmärk on tutvustada jooksvat pakkumist ja parandada pakutavate teenuste kvaliteeti – õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi teavitada meie veebisaidi külastajaid oma pakkumisest ja kampaaniatest ning parandada pakutavate teenuste kvaliteeti;
  • võimalike nõuete kehtestamine või esitamine või nende vastu kaitsmine.
 1. Seoses sellega, et kasutajal on võimalik veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu
  võtta ühendust haldajaga, töötleb haldaja pärast kasutaja eelnevat nõusolekut
  kontaktvormil esitatud isikuandmete töötlemiseks kasutaja isikuandmeid, et
  vastata saadud sõnumile ja saata see esitatud e-posti aadressile. elektroonilist
  äriteavet haldaja pakutavate toodete või teenuste kohta või selleks, et võtta
  kasutajaga telefoni teel ühendust tema poolt esitatud telefoninumbri kaudu.
 2. Seoses võimalusega, et kasutaja registreerub veebisaidi kaudu haldaja
  korraldatavale üritusele, töötleb haldaja pärast kasutaja eelnevat nõusolekut
  registreerimisvormil esitatud isikuandmete töötlemiseks isikuandmeid, et
  registreerida kasutaja üritusele ja võtta ühendust seoses kasutaja osalemisega
  kõnealusel üritusel.
 3. Kui kasutaja nõustub saama elektroonilise side abil äriteavet,
  reklaammaterjale ja reklaammaterjale, töötleb administraator kasutaja esitatud
  isikuandmeid turunduse eesmärgil, sealhulgas selleks, et saata kasutajale
  pakkumisi pakutavate teenuste kohta, teavet administraatori korraldatud ürituste
  ja administraatori poolt ettevalmistatud kampaaniate kohta. kasutajale.
 4. Veebileht võimaldab kuvada välistelt teenusepakkujatelt – YouTube,
  Facebook ja LinkedIn – pärinevat sisu. Selle sisu kuvamiseks on Kasutaja
  kohustatud esmalt nõustuma nende üksikasjalike tingimustega.
 5. Veebiseminaride tellimise vorm või administraatori tasuta teenuse või toote
  saamise tellimise vorm nõuab, et te sisestaksite oma ees- ja perekonnanime,
  telefoninumbri ja e-posti aadressi vastavasse kohta. Need väljad on
  kohustuslikud. Registreerimine tähendab, et kasutaja nõustub käesoleva
  privaatsuspoliitikaga ja nõustub talle turundus- ja äriteabe saatmisega.
  Registreerimisega nõustub kasutaja ka sellega, et haldaja kasutab kasutaja
  telekommunikatsiooni lõppseadmeid (nt telefon, tahvelarvuti, arvuti) haldaja
  toodete ja teenuste otseturunduse eesmärgil ning edastab kasutajale äriteavet.
  Ülaltoodud nõusolekud on vabatahtlikud, kuid vajalikud tasuta juurdepääsu
  saamiseks veebiseminarile või tasuta teenusele või tootele. Nõusolekuid võib
  igal ajal tagasi võtta.
 1. The administrator collects and uses the collected information for legitimate business purposes in accordance with this Privacy Policy in accordance with the provisions on the protection of personal data, in particular in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) and in accordance with the provisions of the Act on the provision of electronic services.
 2. The collected logs are stored by the Administrator as auxiliary material used to administer the Website. The information contained therein is disclosed only to persons authorized to administer the Website. To analyze the collected data, we use the safe solutions of external suppliers described above.
 3. The administrator, being aware of the importance of problems related to the protection of the right to privacy, and in particular problems related to the protection of personal data, ensures the application of security measures to prevent the loss or improper use of data obtained and entrusted to the Administrator, and at the same time declares their effective protection. The protection of personal data by the Administrator is carried out in accordance with the Personal Data Protection Policy adopted by the Administrator.

  VI. Andmete säilitamisperioodid
 1. Isikuandmeid säilitatakse veebisaidil viibimise ajal, kuid
  tingimusel, et:
  • kui isikuandmeid kogutakse korraldaja poolt korraldatavale üritusele registreerimiseks (õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), säilitab administraator isikuandmeid alates nende esitamisest kasutaja poolt ja nõusoleku andmisest nende töötlemiseks kuni selle sündmuse toimumiseni;
  • kui isikuandmeid kogutakse õigusnormidest tulenevate kohustuste
   täitmiseks või seoses avalikes huvides olevate ülesannete täitmisega
   (õiguslik alus: artikli 6 lõike 1 punkt c) üksikutest õigusnormidest
   tulenevate kohustuste ja ülesannete täitmise ajaks;
  • kui isikuandmeid töödeldakse administraatori õigustatud huvidest tulenevatel eesmärkidel (õiguslik alus: artikli 6 lõike 1 punkt f), säilitatakse andmeid kuni kuus aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast või kuni põhjendatud vastuväite esitamiseni töötlemise kohta sellisel eesmärgil;
  • kui isikuandmeid kogutakse turustamise eesmärgil nõusoleku alusel (õiguslik alus: artikli 6 lõike 1 punkt a) või vastutava töötleja õigustatud huvi (õiguslik alus: artikli 6 lõike 1 punkt f)), säilitab vastutav töötleja isikuandmeid alates nõusoleku andmisest sellega hõlmatud andmete töötlemiseks (ka lepingu täitmise ajal) kuni nõusoleku tagasivõtmise taotluse täitmiseni, selle tagasivõtmise korral või kuni vastuväite registreerimiseni;
 1. Lisaks eespool nimetatud olukordadele võib andmeid säilitada nende
  andmete töötlemise piirangu ajal, mis on kehtestatud kasutaja taotlusel,
  järelevalveasutuse taotlusel – GDPRi artiklis 2 sätestatud olukordades. 18
  ja art. 58.
 2. Isikuandmete säilitamise tähtaega võib iga kord pikendada nõuete
  aegumistähtaja võrra, kui isikuandmete töötlemine on vajalik võimalike
  nõuete esitamiseks või nende nõuete vastu kaitsmiseks administraatori
  poolt. Haldur juhindub isikuandmete töötlemisel igal ajal eesmärgi
  piiramise, andmete minimeerimise ja piiratud töötlemisperioodide
  põhimõtetest.

  VII. Andmetöötlus kolmandates riikides

Haldaja võib edastada Kasutaja andmeid oma kapitaligrupi piires, sh kolmandatesse riikidesse (väljaspool EMP-d). Sellisel juhul teeb Haldaja jõupingutusi andmete edastamiseks kolmandasse riiki tingimusel, et on tagatud asjakohased kaitsemeetmed ning on olemas andmesubjektide jõustatavad
õigused ja isikuandmete kaitse üldmääruses nimetatud tõhusad õiguskaitsevahendid. Veebilehe kasutajate isikuandmete korrektse töötlemise tagamiseks lisab Haldaja Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud isikuandmete kaitset käsitlevad lepingu tüüptingimused lepingutesse vastuvõtjatega, et riik, kus Kasutajate isikuandmed töödeldakse, on Euroopa Komisjon tunnistanud GDPR-määruse kohaselt asjakohaseks.

VIII. Isikuandmete töötlemisega seotud kasutaja õigused

 1. Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmete sisule, nende parandamist, kustutamist ja töötlemise piiramist. Lisaks on kasutajal õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele ja õigus andmete edastamisele. Käesolevas lõikes loetletud õigusi rakendatakse vastavalt GDPR määruse sätetele – lähtudes selles määruses kirjeldatud määratlustest ja mehhanismidest.
 1. Kui haldaja töötleb isikuandmeid kasutaja poolt väljendatud nõusoleku
  alusel, sealhulgas otseturunduse eesmärgil, on kasutajal õigus igal ajal
  esitada vastuväiteid töötlemise suhtes sellise turunduse eesmärgil, kui
  töötlemine on seotud sellise turundusega.
 2. Kasutajal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele GDPR määruses
  sätestatud tingimustel, eelkõige vastavalt art. 77 alusel.Küpsiste poliitika
I. Üldine teave

 1. Juhime tähelepanu, et veebisait kasutab jälgimisandmete kogumiseks ja
  töötlemiseks küpsiseid.
 2. Küpsised (nn “küpsised”) on väikesed andmeühikud, mida teie
  veebilehitseja salvestab ajutiselt teie arvuti kõvakettale. Küpsised
  sisaldavad tavaliselt selle veebisaidi nime, millelt nad pärinevad,
  salvestusaega lõppseadmes ja unikaalset identifikaatorit, st anonüümset,
  juhuslikult genereeritud numbrit, mis salvestatakse seadmesse. Mõned
  neist kustutatakse pärast brauseri seansi lõppu, teised salvestatakse arvuti
  kettale pikemaks ajaks.
 3. Küpsistes sisalduvat teavet ei koguta selleks, et saada isikuandmeid, kuid
  mõnel juhul võib see siiski võimaldada konkreetse kasutaja tuvastamist,
  mis tähendab, et neid võib liigitada isikuandmeteks.
 4. Administraator kasutab küpsiseid, et lihtsustada veebilehe kasutamist
  kasutaja poolt. Küpsiseid ja neis sisalduvat teavet kasutatakse pakutavate
  teenuste parandamiseks, nt.
  a) need võimaldavad administraatoril tuvastada seadet, tänu millele ei ole
  vaja ühe ülesande, nt vormi täitmisel esitada sama teavet mitu korda;
  b) nad loendavad, kui palju inimesi kasutab veebisaiti, et parandada selle
  kasutamist ja tagada sobiv ühenduskiirus;
  c) analüüsivad andmeid, et jälgida, kuidas kasutajad tajuvad veebisaidi
  erinevaid aspekte, tänu millele saab seda pidevalt täiustada.

II. Veebilehe ja küpsiste kasutamine

Enne Veebilehe esmakordset kasutamist teavitatakse Kasutajat, et
Veebileht kasutab küpsiseid. Kasutaja võib nõustuda kõigi küpsistega,
klõpsates nuppu “Nõustu kõik” või valida üksikuid küpsiste kategooriaid,
klõpsates nuppu “Kuva üksikasjad”.

III. Küpsiste tüübid

 1. Veebisaidil kasutatavad küpsised võib jagada järgmistesse
  kategooriatesse:
  a) Küpsised on nõutavad
  b) Analüütilised küpsised
  c) Turundusküpsised
  d) Funktsionaalsed küpsised
 1. Nõutavad küpsised: alati aktiivne
  Vajalikud küpsised võimaldavad kasutada veebilehe põhifunktsioone,
  nagu kasutaja sisselogimine ja kontohaldus. Ilma nende failideta ei saa te
  veebisaidil navigeerida ega selle funktsioone kasutada. Töötleme
  isikuandmeid art. 6 (1) f) GDPR. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma
  isikuandmete sellisele töötlemisele, kuid praktikas takistab see või
  takistab oluliselt see meie veebisaidi kasutamist.
 2. Analüütilised küpsised: Jõudlusküpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Neid faile kasutatakse veebisaidi toimimise parandamiseks. Neid faile saab käivitada ainult teie nõusolekul, mis väljendub vastaval märkeruudul klõpsates. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 1. Turundusküpsised:
  Sihtküpsiseid kasutatakse külastajate tuvastamiseks üksikute veebisaitide
  vahel, nt. sisupartnerid ja reklaamivõrgustikud. Ettevõtted võivad neid
  küpsiseid kasutada kasutajate huviprofiilide loomiseks või asjakohaste
  reklaamide kuvamiseks muudel veebisaitidel. Neid faile saab käivitada ainult teie nõusolekul, mis väljendub vastaval märkeruudul klõpsates. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 1. Funktsionaalsed küpsised:
  Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse veebilehte külastavate kasutajate
  seadete salvestamiseks, nt. keel, ajavöönd ja sisu paigutus. Neid faile saab
  käivitada ainult teie nõusolekul, mis väljendub vastaval märkeruudul
  klõpsates. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

IV. Brauseri seaded

 1. Enamasti võimaldab veebisaitide sirvimiseks kasutatav tarkvara (st veebibrauser) vaikimisi salvestada küpsiseid Kasutaja lõppseadmesse. Kõigis kaasaegsetes brauserites on aga võimalik
  küpsiste seadeid ise muuta. Neid seadeid saab muuta eelkõige selliselt, et blokeerida küpsiste automaatne töötlemine veebilehitseja seadetes või teavitada nende igast postitamisest
  Kasutaja seadmesse. Siiski tuleb meeles pidada, et küpsiste piiramine võib mõjutada veebisaidi toimimist.

Telefonikõnede salvestamise eeskirjad

 1. Eeskiri määrab kindlaks telefonikõnede salvestamise reeglid Akademia SDA OÜ-s.
 2. Enne telefonivestluse salvestamist teavitatakse helistajat kõne salvestamisest. Kui teine pool ei ole salvestamisega nõus, tuleb kõne katkestada. Ühenduse katkestamist vestluse ajal käsitletakse kui nõusoleku tühistamist kõne edasiseks salvestamiseks. Ühenduse katkestamine ei mõjuta vestluse sisu, mida hoitakse ja salvestatakse kuni selle lõpetamiseni.
 3. Telefonivestluste salvestamise eesmärk on parandada osutatavate teenuste kvaliteeti, lahendada vaidlusi Akademia SDA OÜ ja vestluspartneri vahel, kinnitada tingimusi ja täita lepingut.
 4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vestluspartneri nõusolek, mida ta väljendab vestluse jätkamisega pärast seda, kui ta on saanud Akademia SDA OÜ töötajalt sellekohast teavet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Salvestisi, kuivõrd need sisaldavad vestluspartneri salvestatud tahteavaldusi (nt kaebuse esitamine, võlgade tagasimaksmise deklaratsioon), võib töödelda ka pärast nõusoleku tagasivõtmist, lähtudes õigustatud huvist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Sellisel juhul seisneb õigustatud huvi vajaduses säilitada tõendeid selle kohta, et vestluspartner on esitanud avaldusi, mis võib tuua Akademia SDA OÜ jaoks kaasa teatud õiguslikke tagajärgi.
 5. Kogutud kõnesid ei tohi kasutada muudel kui eespool nimetatud eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui seadus kohustab neid kasutama muudel eesmärkidel kui käesolevad eeskirjad.
 6. Registreerimisele ja salvestamisele kuulub ainult heli.
 7. Vestluse ajal salvestatakse kõik vestluspartneri poolt esitatud isikuandmed.
 8. Me säilitame telefonikõnede salvestusi nõuete esitamiseks vajaliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui helistaja võtab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks varem tagasi. Eespool nimetatud piirang ei kehti salvestuste või salvestuste osade suhtes, mis sisaldavad vestluspartneri fikseeritud tahteavaldusi ja kujutavad endast tõendeid näiteks äritehingu sõlmimise või kaebuse esitamise kohta ning võivad olla vajalikud selleks, et tõestada meie tegevuse vastavust kehtivatele õigusaktidele.
 9. Registreeritud isikutel on õigus tutvuda oma andmetega ning õigus andmeid parandada, kustutada, piirata töötlemist ja õigus andmeid edastada. Samuti on neil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (isikuandmete kaitse ameti presidendile), kui nad usuvad, et neid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitset käsitlevaid sätteid.
 10. Keelatud on salvestada vestlusi mis tahes teisaldatavale andmekandjale.
 11. Akademia SDA OÜ tagab kõnede salvestamise käigus kogutud isikuandmete säilitamisel piisava turvalisuse taseme.
 12. Kõnede salvestamise infrastruktuur vaadatakse perioodiliselt üle, et kontrollida, kuidas isikuandmete kogumine on kaitstud.
 13. Eeskirjad võivad muutuda sõltuvalt muu hulgas kehtivast õiguslikust olukorrast ja telefonikõnede salvestamise eeskirjade muutustest.

Teabeklausel telefonivestluste salvestamise kohta

KES ON TEIE ISIKUANDMETE HALDAJA JA KUIDAS SAATE MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Teie isikuandmete haldaja on Akademia SDA OÜ, Eesti seaduste alusel nõuetekohaselt asutatud ja tegutsev juriidiline isik, asukohaga Tallinnas, aadress: Harju maakond, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, 10917 Tallinn, kantud Eesti kohtu registriosakonna poolt peetavasse äriregistrisse numbri 14557858, käibemaksukohustuslase tunnusega: EE102119271


Kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemise ja teie õigustega, võtke
palun ühendust meie andmekaitseametnikuga: [email protected].

MILLISEL EESMÄRGIL JA KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Telefonikõnede salvestamise eesmärk on parandada osutatavate teenuste kvaliteeti, lahendada vaidlusi Akademia SDA OÜ ja vestluspartneri vahel, kinnitada tingimusi ja lepingu täitmist.


Me säilitame telefonikõnede salvestusi nõuete esitamiseks vajaliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui helistaja võtab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks varem tagasi. Eespool nimetatud piirang ei kehti salvestuste või salvestuste osade suhtes, mis sisaldavad vestluspartneri fikseeritud tahteavaldusi
ja kujutavad endast tõendeid näiteks äritehingu või kaebuse esitamise kohta ning võivad olla meile vajalikud selleks, et tõestada meie tegevuse vastavust kohaldatavatele õigusaktidele

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on vestluspartneri nõusolek, mis on väljendatud vestluse jätkamisel pärast selleteemalise teabe saamist Akademia SDA OÜ töötajalt (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Salvestisi, kui need sisaldavad vestluspartneri salvestatud tahteavaldusi, võib töödelda ka pärast nõusoleku tagasivõtmist, lähtudes õigustatud huvist (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Sel juhul seisneb õigustatud huvi vajaduses säilitada tõendeid selle kohta, et vestluspartner on esitanud ütlusi, mis võivad Akademia SDA OÜ-le kaasa tuua teatud õiguslikke tagajärgi.

KELLELE

ME TEIE ISIKUANDMEID EDASTAME?

Selleks, et pakkuda teile parimat teenust, võidakse teie isikuandmeid usaldada üksustele, kes töötlevad neid meie nimel, eelkõige raamatupidamis-, õigus-, turundus- või IT-teenuste pakkujatele. Me ei jaga teie andmeid oma äripartneritega, välja arvatud juhul, kui te annate selleks eraldi nõusoleku.

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?

Teil on õigus
● oma andmete sisu juurdepääsule,
● parandada oma andmeid,
● kustutada oma andmeid,
● piirata oma andmete töötlemist,
● esitada vastuväiteid andmetöötlusele,
● andmete edastamiseks,
● võtta nõusolek igal ajal tagasi, kui töötlemise aluseks on teie nõusolek.
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie poolt enne selle tagasivõtmist teostatud andmetöötlust.

Teil on ka õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse ameti esimehele, kui te
arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kehtiva õiguse sätteid.